Skip to main content

Projekty Unijne

ARKA-DRUK SPÓŁKA Z O.O. (dawniej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach) zgodnie z umową o dofinansowanie nr.:

UDA-RPPD.01.03.00-20-0287/18-00, zawartą w dniu 29.03.2019 r., zrealizowało

Projekt:  WND-RPPD.01.03.00-20-0287/18-00: Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu

Wartość projektu: 9 191 921,54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 363 801,62 PLN
Okres realizacji w latach: marzec 2019- grudzień 2023

Cel projektu: Wzmocnienie na rynku pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy Arka Druk poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opakowania Nano Protection Box, charakteryzującego się oddziaływaniem antybakteryjnym i antygrzybiczym.

Planowane efekty: w wyniku przeprowadzonych działań projektowych do 2021 r. nastąpi faktyczny wzrost innowacyjności oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, czego wymiernym efektem będzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014- 2020

POIR.03.02.01-20-0012/18-00, zawartą w dniu 24.04.2019 r, zrealizowało

Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych opakowań o podwyższonych właściwościach użytkowych

Wartość projektu: 35 242 658,31 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 17 196 540,00 PLN
Okres realizacji w latach: kwiecień 2019-grudzień  2023

Celem projektu jest:
– wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych częściowo na zlecenie wnioskodawcy przez zewnętrzne podmioty, w tym Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz zewnętrznego naukowca oraz częściowo samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa ARKA – DRUK;

– rozpoczęcie produkcji nowych, innowacyjnych opakowań z kaszerowanej tektury falistej. Opakowania będą zabezpieczone mikrobiologicznie dzięki zastosowaniu nanocząstki zredukowanego tlenku grafenu. Dodatkowymi cechami będą podwyższona odporność na ścieranie, na zgniatanie i ściskanie oraz podwyższona barierowość na ciecze i tłuszcze.

Planowane efekty:
Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu zaspokoi zidentyfikowane potrzeby odbiorców. Rozszerzenie oferty umożliwi firmie wejście na nowe rynki zbytu, wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na większe uniezależnienie się firmy od podwykonawców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020