Projekty UE

 
UE logo

Zrealizowane


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach zrealizowało projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0482/17 pn. „Instalacja mikro-elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Arka-Druk Artur Bach” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0482/17-00 zawartą dnia 9 października 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- zwiększenie ilości wyprodukowanej energii ze słońca
- obniżenie wydatków na zakup energii elektrycznej rocznie

Wartość projektu: 173 922,00 PLN
Dofinansowanie: 91 910,00 PLN

eyec
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe ARKA DRUK uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0024/20 pn.: „Przygotowanie wdrożenia modelu biznesowego firmy ARKA DRUK związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0024/20-00 z dnia 31.05.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie eksportu przedsiębiorstwa i wprowadzenie produktów na rynek Austrii, Belgii i Danii.

Wartość projektu: 573 050,08 zł
Dofinansowanie: 318 840,00 zł

eyecSp. z o. o. ARKA - DRUK zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2578/20-00, zawartą w dniu 20.05.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2578/20 pn.

„Optymalizacja systemów cyfrowych i bezpieczeństwa informacji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ARKA - DRUK w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej firmy”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 33 750,00 PLN.

eyec


Sp. z o. o. ARKA - DRUK zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2579/20-00, zawartą w dniu 20.05.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2579/20 pn.

„Usługa wykonania dashboardu analitycznego dla wybranego aspektu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ARKA - DRUK w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej firmy”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 59 040,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 36 000,00 PLN.

eyec
Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ARKA DRUK .

Wartość projektu: 270 779,40 PLN
Okres realizacji w latach: lipiec-wrzesień 2020
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

eyec
P.P.H.U. „Arka-Druk” uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.01.05-20-0005/17 pn. „Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla P.P.H.U. „Arka-Druk” przez wejście na rynek regulowany GPW” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIR.03.01.05-20-0005/17-00 z dnia 11 kwietnia 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Celem projektu jest pozyskanie zewnętrznego kapitału, który zostanie przeznaczony na inicjowanie działalności innowacyjnej.

Wartość projektu: 1 789 650,00 zł

Dofinansowanie: 674 320,00 zł

eyec
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”
Osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-20-0012/18-04 z dnia 24.04.2019 r.

Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych opakowań o podwyższonych właściwościach użytkowych

Wartość projektu: 38 568 249,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 17 247 540,00 PLN
Okres realizacji w latach: kwiecień 2019-marzec 2021

Celem projektu jest:
- wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych częściowo na zlecenie wnioskodawcy przez zewnętrzne podmioty, w tym Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz zewnętrznego naukowca oraz częściowo samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa ARKA - DRUK;

- rozpoczęcie produkcji nowych, innowacyjnych opakowań z kaszerowanej tektury falistej. Opakowania będą zabezpieczone mikrobiologicznie dzięki zastosowaniu nanocząstki zredukowanego tlenku grafenu. Dodatkowymi cechami będą podwyższona odporność na ścieranie, na zgniatanie i ściskanie oraz podwyższona barierowość na ciecze i tłuszcze.

Planowane efekty:
Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu zaspokoi zidentyfikowane potrzeby odbiorców. Rozszerzenie oferty umożliwi firmie wejście na nowe rynki zbytu, wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na większe uniezależnienie się firmy od podwykonawców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 eyec
Sp. z o. o. ARKA – DRUK realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/139 zawartą dnia 22 maja 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje” Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i wprowadzenie do oferty sprzedażowej firmy innowacyjnego opakowania. eyec
Projekt nr RPPD.01.03.00-20-0287/18-00: Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu

Wartość projektu: 12 880 441,84 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 712 356,76 PLN
Okres realizacji w latach: 2018-2020

Cel projektu: Wzmocnienie na rynku pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy Arka Druk poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opakowania Nano Protection Box, charakteryzującego się oddziaływaniem antybakteryjnym i antygrzybiczym.

Planowane efekty: w wyniku przeprowadzonych działań projektowych do 2021 r. nastąpi faktyczny wzrost innowacyjności oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, czego wymiernym efektem będzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014- 2020 eyec
Sp. z o. o. ARKA – DRUK realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0207/17 pn. „Smart Safe Box jako innowacja na rynku opakowań” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0207/17-00 zawartą dnia 21 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy ARKA-DRUK.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia wyników własnych prac B+R, zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Wartość projektu 7 083 420,16 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 879 439,08 PLN.

eyec

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania odnośnie technologii druku? Potrzebujesz wyceny wykonania opakowania dla Twego produktu? Napisz do nas, na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin lub szybciej.

Adres:

ARKA-DRUK Sp. z o.o.
ul. Cukrownicza 1
18-100 Łapy

Tel:

(85) 67 55 793  Unia  Informacje o projektach unijnych


EU logo
EU logo
EU logo
EU logo