Projekty UE

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie badań przepływu produkcyjnego wraz z integracją organizacyjną nowo uruchamianych urządzeń produkcyjnych na bazie wyników prowadzonych prac badawczych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Badania przepływu produkcyjnego wraz z integracją organizacyjną nowo uruchamianych urządzeń produkcyjnych na bazie wyników prowadzonych prac badawczych. Kod CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik nr 1 do zapytania 1/2018

Załącznik nr 2 do zapytania 1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/2018:

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu ukierunkowanego na przygotowanie naszego przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP zwracamy się z prośbą o wycenę opracowania Modelu Biznesowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy, zgodnie z wytycznymi dla działania 1.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz wzorem dokumentu dostępnym na stronie internetowej https://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-1-konkurs-2018-r (Załączniki do Wniosku o dofinansowanie – Model biznesowy).

Przewidziany okres realizacji zamówienia do dnia 29 marca 2018 roku.
Termin składania ofert do dnia 16 marca do godziny 9.00.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2018W okresie od 08.2017 r. do 12.2017 r. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ARKA-DRUK realizowany jest projekt szkoleniowy skierowany do pracowników firmy w ramach „Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.

eyec

Udział w projekcie zapewni naszym pracownikom wszechstronny i kompleksowy rozwój. Daje on możliwość skorzystania m.in. ze szkoleń zwiększających kompetencje językowe, techniczne, czy też w obszarze zarządzania. Szkolenia będą projektowane z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych pracowników, jak i przedsiębiorstwa, co gwarantuje ich wysoką jakość i efektywność.
W trakcie realizacjiP.P.H.U. „Arka-Druk” uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.01.05-20-0005/17 pn. „Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla P.P.H.U. „Arka-Druk” przez wejście na rynek regulowany GPW” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-POIR.03.01.05-20-0005/17-00 z dnia 11 kwietnia 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Celem projektu jest pozyskanie zewnętrznego kapitału, który zostanie przeznaczony na inicjowanie działalności innowacyjnej.

Wartość projektu: 1 789 650,00 zł

Dofinansowanie: 674 320,00 zł

eyec
Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych opakowań o podwyższonych właściwościach użytkowych

Wartość projektu: 38 568 249,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 17 247 540,00 PLN
Okres realizacji w latach: kwiecień 2019-marzec 2021

Celem projektu jest:
- wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych częściowo na zlecenie wnioskodawcy przez zewnętrzne podmioty, w tym Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz zewnętrznego naukowca oraz częściowo samodzielnie przez pracowników przedsiębiorstwa ARKA - DRUK;

- rozpoczęcie produkcji nowych, innowacyjnych opakowań z kaszerowanej tektury falistej. Opakowania będą zabezpieczone mikrobiologicznie dzięki zastosowaniu nanocząstki zredukowanego tlenku grafenu. Dodatkowymi cechami będą podwyższona odporność na ścieranie, na zgniatanie i ściskanie oraz podwyższona barierowość na ciecze i tłuszcze.

Planowane efekty:
Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu zaspokoi zidentyfikowane potrzeby odbiorców. Rozszerzenie oferty umożliwi firmie wejście na nowe rynki zbytu, wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na większe uniezależnienie się firmy od podwykonawców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 eyec
Sp. z o. o. ARKA – DRUK realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/139 zawartą dnia 22 maja 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje” Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i wprowadzenie do oferty sprzedażowej firmy innowacyjnego opakowania. eyec
Projekt nr RPPD.01.03.00-20-0287/18-00: Produkcja innowacyjnych opakowań Nano Protection Box z wykorzystaniem nanocząsteczek podtlenku grafenu

Wartość projektu: 12 880 441,84 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 712 356,76 PLN
Okres realizacji w latach: 2018-2020

Cel projektu: Wzmocnienie na rynku pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy Arka Druk poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opakowania Nano Protection Box, charakteryzującego się oddziaływaniem antybakteryjnym i antygrzybiczym.

Planowane efekty: w wyniku przeprowadzonych działań projektowych do 2021 r. nastąpi faktyczny wzrost innowacyjności oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, czego wymiernym efektem będzie wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014- 2020 eyec
Sp. z o. o. ARKA – DRUK realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0207/17 pn. „Smart Safe Box jako innowacja na rynku opakowań” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0207/17-00 zawartą dnia 21 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost poziomu innowacyjności firmy ARKA-DRUK.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia wyników własnych prac B+R, zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Wartość projektu 7 083 420,16 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 879 439,08 PLN.

eyec

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania odnośnie technologii druku? Potrzebujesz wyceny wykonania opakowania dla Twego produktu? Napisz do nas, na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin lub szybciej.

Adres:

ARKA-DRUK Sp. z o.o.
ul. Cukrownicza 1
18-100 Łapy

Tel:

(85) 67 55 793  Unia  Informacje o projektach unijnych


EU logo
EU logo
EU logo
EU logo